Courbe d'Aston

Fichier(s)

Fichier pdf courbe Aston.pdf
72.10 Ko – 17 septembre 2011
tex courbe Aston.tex
6.33 Ko – 29 octobre 2006
Fichier zip courbe aston.zip
330.62 Ko – 29 octobre 2006
Fichier pdf figure.pdf
11.05 Ko – 4 septembre 2011
Fichier png figure.png
87.53 Ko – 4 septembre 2011
tex massesatomiques.tex
2.16 Ko – 29 octobre 2006